Pełna księgowość

Pełna księgowość:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego
– obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
– sporządzanie sprawozdań finansowych
– wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
– prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji,zarówno dla celów księgowych jak i podatkowych oraz
naliczanie odpisów amortyzacyjnych
– współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
– sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP