Książka przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa

Książka przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa:
– bieżące księgowanie dowodów księgowych
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
– obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
– wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
– reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
– sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego